Προσωπικά Δεδομένα

Αν και η πλοήγηση στο Κατάστημα είναι εφικτή και χωρίς την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επωφεληθείτε από περισσότερες υπηρεσίες εφόσον αποδεχθείτε να αποκαλύψετε ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Παραδείγματος χάρη, για τον σκοπό δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού goadvance θα σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, email), για την αλληλογραφία με την Εταιρία και το Κατάστημα θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. για την υποβολή παραπόνων, για την λήψη ενημερωτικού/προωθητικού υλικού) κ.ά.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση των συναλλαγών σας  είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας), η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας κ. ά. Επίσης, κατά την πλοήγησή σας στο Κατάστημα με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού goadvance η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP)  για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Η Εταιρία ή/και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία προβαίνουν σε τυχόν συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων, που παρέχουν αυτοβούλως οι χρήστες/επισκέπτες, σύμφωνα με το νόμο (Ν. 2472/1997 και N. 3471/2006) και κατόπιν της παρεχόμενης με τους παρόντες Όρους δικής τους  ρητής ειδικής συναίνεσης και για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η Εταιρία ή/και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία μπορούν να συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να τηρούν και να επεξεργάζονται παρεχόμενα από τους χρήστες/επισκέπτες του Καταστήματος προσωπικά δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς: για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λ.π.), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών, για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του Καταστήματος  και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του Καταστήματος, για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του Καταστήματος, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των Προϊόντων, για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του Καταστήματος.

Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η Εταιρία, στην έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η Εταιρία ή/και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία, που δύνανται να τα διαβιβάσουν σε συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες/επισκέπτες (π.χ. εταιρίες ταχυμεταφορών, κ.λ.π.), όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό και διαφημιστικό –προωθητικό υλικό, η Εταιρία δύναται, του χρήστη/επισκέπτη παρέχοντος διά του παρόντος τη σχετική συγκατάθεσή του, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των Προϊόντων του Καταστήματος, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Προβαίνοντας στη χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος και στη συνεπακόλουθη αποδοχή των παρόντων Όρων οι χρήστες/επισκέπτες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα, ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων για την τήρηση και επεξεργασία των οποίων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο Κατάστημα, καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.Η Εταιρία αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών. Ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος δύναται να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση τυχόν υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η Εταιρία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.