Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.goadvance.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης, μέσω των συνεργαζόμενων με την κατωτέρω Εταιρία φαρμακείων (εφεξής «Συνεργαζόμενο/α Φαρμακείο/α»), Καλλυντικών, Συμπληρωμάτων Διατροφής, Βρεφικών Ειδών και πάσης φύσεως «παραϊατρικών ειδών» μέσω διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα»), της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο"ADVANCE PHARMACIES A.E.” (ΑΦΜ 999634666 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Αλ.Παναγούλη 8 & Γούρδωνος - Ν.Ιωνία, Αθήνα, ΤΚ  14231 (εφεξής «Εταιρία»). Οι παρόντες  Όροι Χρήσης  (εφεξής, οι «Όροι») έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρίας και των Συνεργαζόμενων Φαρμακείων με τον εκάστοτε επισκέπτη του Καταστήματος ή/και καταναλωτή που συνάπτει σύμβαση μέσω του Καταστήματος , σύμφωνα με τις ισχύουσες εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων από απόσταση.   

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας μέσω του Καταστήματος, σας καθιστά επισκέπτη/χρήστη του Καταστήματος ή/και πελάτη του Συνεργαζόμενου Φαρμακείου, μέσω του οποίου συνάπτεται η αντίστοιχη σύμβασή σας. Πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του Καταστήματος ή/και στη χρήση των υπηρεσιών αυτού, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους  και ότι τους αποδέχεσθε, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής  μέσω του Καταστήματος προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων. 

Κάθε χρήστης/επισκέπτης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.goadvance.gr αποκλειστικά με δική του ευθύνη, το δε περιεχόμενό της δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι παρέχει άμεση ή έμμεση συμβουλή ή προτροπή προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του Καταστήματος. Παρά ταύτα δεν φέρει ευθύνη ούτε εγγυάται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες του Καταστήματος αναγνωρίζουν και αποδέχονται την αδυναμία της Εταιρίας να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.  


Πωλούμενα προϊόντα –Ευθύνη

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της χρήσης του Καταστήματος είναι προϊόντα που διατίθενται αποκλειστικά από τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία του δικτύου της Εταιρίας (εφεξής τα «Προϊόντα»), τα οποία συνάπτουν, στο όνομα και για λογαριασμό τους, τις αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης από απόσταση με τους χρήστες του Καταστήματος. Τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά η ταυτότητα, τυχόν οδηγίες κλπ.) των πωλούμενων Προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στο Κατάστημα και επιλέγοντας (click) το όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και ΦΠΑ (23%). 

Η Εταιρία και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία δεν ευθύνονται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων Προϊόντων οφειλόμενες σε λανθασμένη επιλογή Προϊόντων από τον χρήστη ή/και αμελή ή μη προσήκουσα χρήση των Προϊόντων. Ο πωλητής των Προϊόντων ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση ύπαρξης αποδεδειγμένων πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. Αστικού Κώδικα. Σε μία τέτοια περίπτωση η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης του ελαττωματικού Προϊόντος.  

Η Εταιρία και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία δεν ευθύνονται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων, οφειλόμενες σε οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για τυχόν πρόσκαιρη ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών τους ή/και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά τους (ενδεικτικά λόγοι ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των Προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (host provider) ή των φορέων παροχής υπηρεσιών και πρόσβασης μέσων του διαδικτύου, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη) και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Τυχόν ευθύνη τους περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις, ως προς τις οποίες θα καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες να εκπληρωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.  

Τα Προϊόντα που διατίθενται μέσω του Καταστήματος παρουσιάζονται (ενδεικτικά πληροφορίες, ονομασίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π.) «όπως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή/και τεκμαιρόμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγύηση για την ποιότητα ή/και οποιαδήποτε ιδιότητα αυτών. 


Ασφάλεια - Cookies - Σύνδεσμοι

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το Κατάστημα καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς,trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και το Κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.), καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στο Κατάστημα, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεών σας στο Κατάστημα και να διευκολύνουν την Εταιρία στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάνετε χρήση του Καταστήματος. Σημειώνουμε ότι τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών  αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσετε να ερωτάσθε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα εξυπηρέτησης του πλοηγού σας).

Στο Κατάστημα είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (link) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρία ή το Κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία και το Κατάστημα ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/χρήστες,  καθώς αυτές βρίσκονται εκτός Καταστήματος και εκτός ελέγχου της Εταιρίας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Εταιρίας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησή σας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές σας με αυτούς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους.


Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, κ.λ.π. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται περαιτέρω να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να διαταράξουν τη λειτουργία του Καταστήματος και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτό, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτού  υπηρεσιών. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης της Εταιρίας για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης, υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται η Εταιρία, για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η Εταιρία λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην Εταιρία άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.  


Παραγγελία - Ακύρωση παραγγελίας – Υπαναχώρηση

Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω Προϊόντων και δημιουργεί υποχρέωση πληρωμής για τον χρήστη προς το Συνεργαζόμενο Φαρμακείο, μέσω του οποίου θα εκτελεσθεί η παραγγελία του, στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει αξία του Προϊόντος,  Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/χρήστης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της διά αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το Κατάστημα στη διεύθυνση info@goadvance.gr προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Το Κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη αποσταλεί προς παράδοση. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@goadvance.gr, ή να τηλεφωνήσετε στο 210 2711840. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των Προϊόντων από το Συνεργαζόμενο Φαρμακείο και σε διάστημα 8 εργάσιμων ωρών (εργάσιμες θεωρούνται οι ώρες από 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.) από την υποβολή της παραγγελίας.

Οι χρήστες του Καταστήματος διατηρούν, επίσης, το δικαίωμα υπαναχώρησης από συναφθείσα σύμβαση πώλησης μέσω του Καταστήματος εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση σε αυτούς των Προϊόντων. Προς τούτο θα πρέπει να αποστείλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Καταστήματος (info@goadvance.gr) σαφή δήλωση σχετικά με την απόφασή τους περί υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων. Τα προϊόντα γίνονται δεκτά μόνο αν επιστραφούν στην κατάσταση στην οποία εστάλησαν, χωρίς να έχει παραβιαστεί ή αλλοιωθεί η συσκευασία τους. Ειδικότερα, λόγω της φύσης των Προϊόντων, η οποία σχετίζεται με λόγους προστασίας της υγείας και λόγους υγιεινής, επισημαίνεται ρητώς ότι το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση Προϊόντων, των οποίων η συσκευασία έχει «ανοιχθεί» ή αποσφραγισθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης του Καταστήματος υποχρεούται να επιστρέψει τα Προϊόντα στο Συνεργαζόμενο Φαρμακείο, μέσω του οποίου τα προμηθεύτηκε, συνοδευόμενα από την απόδειξη αγοράς ή του τιμολογίου που εκδόθηκε για την αγορά τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του περί υπαναχώρησης.

Επίσης, σε περίπτωση έγκαιρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και εφόσον δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης του εν λόγω δικαιώματος, το Συνεργαζόμενο Φαρμακείο, μέσω του οποίου πωλήθηκαν τα Προϊόντα, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που κατέβαλε ο χρήστης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή περί υπαναχώρησης. Δικαιούται, όμως, να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα Προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα Προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.  Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται, κατόπιν έγγραφης υπόδειξης του χρήστη του Καταστήματος, σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο το χρήστη που άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.  


Διαφημιστικά μηνύματα

Το Κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα σε εσάς τους επισκέπτες/χρήστες  του να επιλέξετε να ενημερώνεστε για  νέα Προϊόντα,  καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές και υπηρεσίες  με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχετε ζητήσει. Σας δίδεται δε πάντοτε η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goadvance.gr


Επικοινωνία με την εταιρία

Οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης  του Καταστήματος δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρία τηλεφωνικώς στο 210 271840 ή εγγράφως ηλεκτρονικά στο info@goadvance.gr, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρίας που αναγράφεται ανωτέρω.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν ή/και σχετίζονται με το www.goadvance.gr  και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας   ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της Εταιρίας  ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 


Ευθύνη των μερών

Υπό την ιδιότητά σας ως επισκέπτη/χρήστη του Καταστήματος και  με την αποδοχή των παρόντων Όρων και την περιήγηση στο Κατάστημα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε  νομικά ικανός προς σύναψη των σχετικών συμβάσεων μέσω του Καταστήματος, ,καθώς, επίσης, και προς χρήση του Καταστήματος υπό τους αναφερόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις . Επίσης, ως επισκέπτης/χρήστης του Καταστήματος συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι είσθε οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος, καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού goadvance από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με εσάς και έτσι συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση του Καταστήματος, η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό goadvance ή το όνομά σας.

Περαιτέρω, η Εταιρία ουδόλως εγγυάται ότι το περιεχόμενο του Καταστήματος και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή/και τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την Εταιρία ή/και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία,  τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες τους. Η Εταιρία ή/και τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, συνισταμένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία σχετιζόμενη με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με αδυναμία παροχής Προϊόντων, υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού. Επιπροσθέτως, η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λ.π.

Σε κάθε περίπτωση, η  Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και εργαζομένων της, ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων Προϊόντων.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες Όρους, δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο Κατάστημα. Παράλειψη ή/και καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση ή/και αποδυνάμωση από αυτό.

Οποιαδήποτε διάταξη των Παρόντων Όρων  ήθελε καταστεί ή κριθεί  άκυρη ή ακυρώσιμη από τα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια , παύει  να ισχύει, χωρίς αυτό  να θίγει την  ισχύ των λοιπών όρων.

Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα, καθώς και οι παρόντες Όροι, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε ανακύψει από ή/και σε σχέση με  την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή  μέσω του Καταστήματος, ή αφορά τους παρόντες Όρους, υπόκειται στην αποκλειστική  αρμοδιότητα των  δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδας.